Psychologiepraktijk

 

PRAKTIJKINFORMATIE


Hier vindt u informatie over wetten, regelingen en praktische zaken die binnen mijn praktijkvoering en voor u van belang zijn.


Bezoekadres van VISIE Psychologiepraktijk:


Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg

Grote Beemd: http://:www.grotebeemd.nl


Behandelingsovereenkomst


In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is vastgelegd dat u door uw behandelaar moet worden geïnformeerd over de behandeling en mogelijke alternatieven.

Om u te behandelen, heb ik uw toestemming nodig. Als behandelaar mag ik (met uitzondering van levensbedreigende situaties) geen informatie over uw behandeling verstrekken zonder uw toestemming.

U hebt recht op inzage van uw dossier. Voor een uitgebreidere inzage of een inzage na afsluiting van de behandeling maakt u een aparte afspraak met mij. Voor een kopie van het dossier brengt Visie, Psychologiepraktijk administratiekosten in rekening.

VISIE Psychologiepraktijk is wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Na deze termijn wordt uw dossier vernietigd. Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.  


Communicatie over uw behandeling


Als uw behandelend psycholoog draag ik zorg voor een goede communicatie met u als cliënt en –indien van toepassing en met uw toestemming- uw naasten, over het beloop van uw behandeling.

Als u door uw huisarts doorverwezen bent naar mijn praktijk en u belt voor informatie, dan sta ik u te woord en geef antwoord op uw vragen. Indien u bij mij wilt starten met psychologische gesprekken, vraag ik u om eerst het aanmeldformulier via de website: www.visiepraktijk.nl in te vullen, zodat ik al uw gegevens bij de hand heb, als ik met u een afspraak maak voor een 1e gesprek.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, neem ik telefonisch contact met u op om een afspraak met u in te plannen voor een 1e gesprek op de praktijk.

Aan het einde van het 1e gesprek wordt u geïnformeerd over de intake-vragenlijst die u thuis kunt invullen en de klachtenlijst (ROM) die u online kunt invullen. Beide vragenlijsten worden tijdens het 2e gesprek met u besproken. De twee eerste geprekken, vormen samen met de ingevulde vragenlijsten, de basis voor het opstellen van uw behandelplan. Uw behandeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die hiervoor zijn beschreven in uw behandelplan.

De voortgang van uw behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: In samenspraak met u wordt een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken. Als u toestemming geeft om dit behandelplan uit te voeren, start de behandelfase van uw behandeltraject. De regelingen, wetten en praktische zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de behandeling, zullen ook met u besproken worden. Ik evalueer 1 x per maand met u (en eventueel uw naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. De behandeling vindt 1 x per week plaats en aan het einde van het behandeltraject zullen de behandelresultaten worden gemeten door afname van dezelfde klachtenlijst (ROM). Uw tevredenheid over uw behandeling meet ik aan het einde van uw behandeling door afname van een cliënttevredenheidstest. De uitslag hiervan zal met u besproken worden. Indien het behandeldoel gehaald is, zal de behandeling worden afgerond. Indien er nog klachten zijn die verdere behandeling verdienen, zal besproken worden welke vervolgbehandeling gewenst is.

Na beëindiging van de behandeling, zal indien u hiermee instemt, een eindbericht aan uw huisarts worden gestuurd.


Dossier en privacy


De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht elke organisatie om zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Als psycholoog ben ik bovendien gebonden aan het beroepsgeheim.

Uw dossier bevat persoonsgegevens, diagnostiekresultaten en een verslag van het verloop van uw behandeling. De gegevens in uw dossier zijn nodig om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Gegevens uit uw dossier mogen alleen aan derden, zoals een arts of een andere therapeut, worden verstrekt worden na uw schriftelijke toestemming. Aan het begin van de behandeling zal ik u vragen of u toestemming geeft voor het sturen van een rapportage naar uw huisarts.


Gegevens voor onderzoek / ROM


Als behandelaar ben ik verplicht om enkele gegevens over uw behandeling te verstrekken aan het DBC Informatiesysteem (DIS) en Stichting Benchmark GGZ (SBG). 

Dat gebeurt volledig anoniem. Als u dit desondanks niet wilt, kunt u een speciale privacy verklaring invullen waarin u aangeeft dat u dat niet wilt.


Beroepscode en BIG-registratie


De behandelingen die ik uitvoer, zijn in overeenstemming met de door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gestelde wettelijke eisen.  

De volledige beroepscode voor psychologen kunt u downloaden via onderstaande website van mijn beroepsvereniging.

www.psynip.nl
 

Het BIG-register


Als GZ-psycholoog ben ik opgenomen in het BIG-register. Deze registratie is geregeld in de Wet BIG, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

www.bigregister.nl


Hebt u een vraag?


Laat het mij dan weten. Ik bespreek graag met u al uw vragen zodat uw behandeling zo goed mogelijk zal verlopen.


U kunt het resultaat van de gesprekken positief beïnvloeden door met mij te bespreken hoe u de gesprekken ervaart.


U kunt mij laten weten hoe u de behandeling en mijn manier van werken ervaart. Komt u verder met de aanpak en de eventuele oefeningen? Voelt u zich met respect behandeld? Natuurlijk zal ik daar zelf ook geregeld naar vragen. Maar als er iets is, dan hoor ik het graag.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de behandeling. Samen met u zal ik dan bekijken of en hoe de behandeling kan worden bijgesteld. Ook kan het gebeuren dat u zich niet goed door mij bejegend voelt en ook daarvoor geldt: brengt u dit alstublieft ter sprake.

Kunnen we samen geen goede oplossing vinden, en is er sprake van een klacht, dan kunt u vervolgstappen zetten. Zo kunt u uw klacht neerleggen bij onze beroepsvereniging, de LVVP.