Privacystatement van VISIE Psychologiepraktijk, mei 2018

Visie Psychologiepraktijk gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51363984, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Visie Psychologiepraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.


Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Visie Psychologiepraktijk persoonsgegevens verwerkt:

a.     (potentiële) patiënten;

b.     bezoekers aan de praktijk van Visie Psychologiepraktijk

c.     bezoekers van de website van Visie Psychologiepraktijk

d.     alle overige personen die met Visie Psychologiepraktijk contact opnemen of van wie Visie Psychologiepraktijk persoonsgegevens verwerkt.


Verwerking van persoonsgegevens

Visie Psychologiepraktijk verwerkt persoonsgegevens die:

a.     een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.     met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers en verkregen worden bij toepassingen van e-health en verzamelen van ROM-gegevens.

 

Doeleinden verwerking

Visie Psychologiepraktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 

Rechtsgrond

Visie Psychologiepraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 

Verwerkers

Visie Psychologiepraktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Visie Psychologiepraktijk persoonsgegevens verwerken. Visie Psychologiepraktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Visie Psychologiepraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Visie Psychologiepraktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Doorgifte buiten de EER

Visie Psychologiepraktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Visie Psychologiepraktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Bewaren van gegevens

Visie Psychologiepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Visie Psychologiepraktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.     medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


Wijzigingen privacystatement

Visie Psychologiepraktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Visie Psychologiepraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Visie Psychologiepraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Visie Psychologiepraktijk door een e-mailbericht te sturen naar: info@visiepraktijk.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Visie Psychologiepraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Visie Psychologiepraktijk door een e-mailbericht te sturen naar: info@visiepraktijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).