Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz juni 2022 – vrijgevestigden Format C 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Naam regiebehandelaar: mw. Drs. N.C.M. Mulders 
BIG-registraties: 19050101025
Overige kwalificaties: 1999: postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog BIG en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP afgerond.2004: opleiding tot 1e lijnspsycholoog met NIP kwalificatie afgerond.
2015: Het 1e visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen met goed resultaat
2020: 
Het 2e visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen met goed resultaat. 
Basisopleiding: 1988: afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
AGB-code persoonlijk: 94002863 

Praktijk informatie 1 

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Visie Psychologiepraktijk
E-mailadres: info@visiepraktijk.nl
KvK nummer: 51363984
Website: www.visiepraktijk.nl
AGB-code praktijk: 94004156

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over. 

2a. de generalistische basis-ggz 

2b.  Categorie A 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod 

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): 

3a.  Bij Visie Psychologiepraktijk kunnen volwassenen (18+) terecht die door hun huisarts zijn doorverwezen voor behandeling binnen de GB GGZ van (het vermoeden van) DSM-V stoornis(sen), zoals stemmingsstoornissen, angst- en paniekstoornissen en slaapstoornissen . In de gesprekken met de cliënt, vindt behandelend GZ-psycholoog BIG, drs. N.C.M. Mulders, het belangrijk om voor de cliënt open te staan, te luisteren en de cliënt te begeleiden om zijn problemen op een goede manier aan te pakken. Een goede klik met elkaar is de basis om samen aan het werk te gaan. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk. Afhankelijk van wat past bij de cliënt als persoon en de problematiek die speelt, wordt tijdens de gesprekken gebruik gemaakt van de volgende therapievormen: • Cognitieve gedragstherapie (CGT) • Oplossingsgerichte therapie • Mindfulness based cognitive therapy (MBCT) • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT) en eHealth (toepassingen).

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht: Aandachtstekort- en gedrag, Pervasief, Depressie, Angst, Restgroep diagnoses Slaapstoornissen

4. Samenstelling van de praktijk 

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar  Naam: mw. drs. N.C.M. Mulders BIG-registratienummer: 19050101025 Coördinerend regiebehandelaar  Naam: mw. drs. N.C.M. Mulders BIG-registratienummer: 19050101025 


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen Zorggroep(en) 

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s): Huisartsen, POH-GGZ werkzaam bij huisartsen, collega psychologen en psychotherapeuten, instellingen voor S GGZ in Tilburg en omgeving. 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ik maak gebruik van overleg met genoemde huisartsen voor doorverwijzing van cliënten van de huisarts naar mijn praktijk (GB GGZ) of naar andere zorgverleners binnen de GB GGZ of S GGZ. Ook vindt er overleg tussen mij en de huisarts van de cliënt plaats over medicatie voor de cliënt. 

Bij afschaling maak ik gebruik van overleg met de betrokken huisarts van de cliënt en/of met de POH-GGZer die bij deze huisarts in de praktijk aanwezig is, over doorverwijzing van mij naar de POH-GGZer, indien er bij een cliënt wel sprake is van problematiek, maar waarbij geen DSM-V stoornis aanwezig is. 

Bij opschaling maak ik gebruik van overleg met de betrokken huisarts van de cliënt voor doorverwijzing voor nadere diagnostiek en/of behandeling naar S GGZ instellingen in Tilburg en omgeving. 

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten die bij Visie Psychologiepraktijk in behandeling komen, worden door mij geïnformeerd dat zij bij crisis gedurende avond/nacht/weekend terecht kunnen bij de huisartsenpost en de spoedeisende eerste hulp. De huisartsenpost en de spoedeisende eerste hulp, kunnen indien nodig, de GGZ-Crisisdienst inschakelen. 

De verwijzing tijdens kantooruren van een cliënt in crises naar de ggz-crisesdienst, verloopt via de huisarts van de cliënt. Ik heb in geval van crises van een cliënt tijdens kantooruren, wel contact met de huisarts zodat de huisarts op de hoogte is van de stand van zaken wat betreft mijn psychologische behandeling en het functioneren van de cliënt. 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: Nee, omdat de verwijzing van een cliënt naar de ggz-crisisdienst tijdens kantooruren via de huisarts van de cliënt verloopt. Ik heb in geval van crises van een cliënt tijdens kantooruren, wel contact met de huisarts zodat de huisarts op de hoogte is van de stand van zaken wat betreft mijn psychologische behandeling en functioneren van de cliënt. De cliënt wordt door mij geïnformeerd dat in de avond, nacht en weekend de HAP bezocht kan worden in geval van crises, nadat telefonisch een afspraak is gemaakt door de cliënt zelf. Ook voor bezoek van de SEH is het belangrijk dat de cliënt, indien mogelijk, eerst een telefonische afspraak maakt 

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende zelfstandig werkende zorgverleners

  • mw. drs. Margo van Vugt, GZ-psycholoog BIG
  • mw. drs. Martine van Iersel, GZ-psycholoog BIG
  • mw. drs. Margot Mulders, SKGV Geregistreerd Geestelijk verzorger
  • mw. drs. Anje-Marijcke van Boxtel, Register psycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en gecertificeerd Coach in Business en sport. 
  • mw. dr. Monique van Zon, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Samen met deze zelfstandig werkende zorgverleners binnen de GGZ worden op regelmatige basis ( ongeveer 1x in de 2 maanden) casussen, praktijkvoeringszaken en geldende wet- en regelgeving besproken. 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja 

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Op mijn website http://www.visiepraktijk.nl staat de volgende tekst bij het onderdeel vergoeding:Wie betaalt de rekening?VISIE Psychologiepraktijk heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een contract en declareert rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Informeert u voor de zekerheid voor aanvang van de gesprekken bij VISIE Psychologiepraktijk of uw zorgverzekeraar uw behandeling door Visie Psychologiepraktijk vergoedt. 

7. Behandeltarieven: 

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.visiepraktijk.nl onderdeel: Vergoeding en onderdeel: afmelding 

8. Kwaliteitswaarborg 
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://www.lvvp.info/ 

9. Klachten- en geschillenregeling 

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): 
Mijn clienten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij: drs. N.C.M. (Bertien) Mulders, of bij de LVVP: https://www.lvvp.info/ 

Nieuwe klachtenregeling LVVP per 1-1-2017 Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De bovenstaande klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen. 

Link naar website:
https://www.lvvp.info/ 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: ingesproken namen op de voicemail van mijn praktijk tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte van collega psychologen waar ik mee samen werk. 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.visiepraktijk.nl , onderdeel: homepagina en onderdeel: aanmelden. De wachtlijst voor nieuwe cliënten van Visie Psychologiepraktijk vanaf aanmelding tot intake is maximaal 4 weken. Vanaf de intake tot de start van de behandeling is er geen wachtlijst. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.visiepraktijk.nl , onderdeel: homepagina en onderdeel: aanmelden. 

12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De aanmeldprocedure staat vermeld op mijn website: www.visiepraktijk.nl, bij het onderdeel: aanmelden: 

De aanmeldprocedure:
1. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts en vraag erom.
2. Uw doorverwijzing kan digitaal door uw huisarts via Zorgdomein worden aangeleverd, of worden verstuurd per post naar: VISIE Psychologiepraktijk, Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg.
3. Vult u vervolgens het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
4. Zodra uw ingevuld aanmeldformulier en doorverwijzing beiden zijn ontvangen, zal er binnen een week contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak voor een 1e gesprek. 

Alle psychologische behandelingen worden door Bertien Mulders, GZ-psycholoog BIG, uitgevoerd. Voor alle praktische en inhoudelijke vragen over uw psychologische behandeling kunt u bij haar terecht. 

U kunt Bertien Mulders bereiken, telefonisch via: 06-27144497 en via het het contactformulier op de website; www.visiepraktijk.nl 

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: 
Ja

13. Behandeling


13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja 

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja 

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Communicatie over uw behandeling: Als uw behandelend psycholoog draag ik zorg voor een goede communicatie met u als cliënt en –indien van toepassing en met uw toestemming- uw naasten, over het beloop van uw behandeling. 

Als u door uw huisarts doorverwezen bent naar mijn praktijk en u belt voor informatie, dan sta ik u te woord en geef antwoord op uw vragen. Indien u bij mij wilt starten met psychologische gesprekken, vraag ik u om eerst het aanmeldformulier via de website: www.visiepraktijk.nl in te vullen, zodat ik al uw gegevens bij de hand heb, als ik met u een afspraak maak voor een 1e gesprek.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en de doorverwijzing van uw huisarts door mij is ontvangen, neem ik telefonisch contact met u op om een afspraak met u in te plannen voor een 1e gesprek op de praktijk. 

Voorafgaande aan het 1e gesprek wordt u gevraagd om de intake-vragenlijst en 2 klachtenlijsten (ROM) online in te vullen. Alle drie de vragenlijsten worden tijdens het 1e gesprek met u besproken. De twee eerste gesprekken, vormen samen met de ingevulde vragenlijsten, de basis voor het opstellen van uw behandelplan. Uw behandeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die hiervoor zijn beschreven in uw behandelplan. 

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van uw behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: voorafgaande aan het intakegesprek wordt een beginmeting gedaan van uw klachten door middel van afname van 2 online vragenlijsten (ROM) en door het invullen van een intake-vragenlijst. Vervolgens wordt er na overleg met u door mij een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken. Als u toestemming geeft om dit behandelplan uit te voeren, start de behandelfase van uw behandeltraject. De regelingen, wetten en praktische zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de behandeling, zullen ook met u besproken worden. Ongeveer 1 x per 6 weken, wordt er een klachtenlijst online bij u afgenomen om uw klachten meetbaar te maken. De behandeling vindt 1 x per week ( of in een lagere frequentie, indien gewenst) plaats en aan het einde van het behandeltraject zullen de behandelresultaten worden gemeten door afname van dezelfde klachtenlijsten (ROM). Indien het behandeldoel gehaald is, zal de behandeling worden afgerond. Indien er nog klachten zijn die verdere behandeling verdienen, zal besproken worden welke vervolgbehandeling gewenst is. Na beëindiging van de behandeling, zal indien u hiermee instemt, een eindbericht aan uw huisarts worden gestuurd.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 1 x 6 weken 

Zie website: www.visiepraktijk.nl, onderdeel praktijkinformatie 

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): 
Uw tevredenheid over uw behandeling meet ik aan het einde van uw behandeling door afname van een cliënttevredenheidstest. De uitslag hiervan zal met u besproken worden. Indien het behandeldoel gehaald is, zal de behandeling worden afgerond. Indien er nog klachten zijn die verdere behandeling verdienen, zal besproken worden welke vervolgbehandeling gewenst is. 

14. Afsluiting/nazorg 

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja 

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt: 
Ja 

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt: Ja 

15. Omgang met patientgegevens 

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja 

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja 

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja 

III. Ondertekening 

Naam: mw. Drs. N.C.M. (Bertien) Mulders Plaats: Tilburg Datum: 02-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: 

Ja