Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Naam praktijk: Visie Psychologiepraktijk
Naam regiebehandelaar: mw. Drs. N.C.M. Mulders
E-mailadres: info@visiepraktijk.nl
KvK nummer: 51363984
Website: www.visiepraktijk.nl
BIG-registraties: GZ-psycholoog BIG
Overige kwalificaties: 1999: postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog BIG en Kinder- en
Jeugdpsycholoog NIP afgerond. 2004: opleiding tot 1e lijnspsycholoog met NIP kwalificatie afgerond.
2015: Het visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen en met goed resultaat
2020: Het 2e vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen en met goed resultaat afgerond.

Basisopleiding: 1988: afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Utrecht .
AGB-code praktijk: 94004156
AGB-code persoonlijk: 94002863

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Clienten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Cliënten kunnen bij VISIE Psychologiepraktijk terecht met de volgende problemen: • Somberheid,
lusteloosheid, geen plezier meer ervaren • Angst- en paniekgevoelens • Negatief zelfbeeld, negatief
lichaamsbeeld, eet- en/of slaapproblemen. • Moeite met het maken van keuzes •
Vermoeidheidsklachten, burn-out verschijnselen, onverklaarbare lichamelijk klachten • Boosheid,
moeite om uw woede te beheersen • Geen goede balans tussen studie/werk en privé • Problemen
binnen uw relatie of in de omgang met anderen • Verdriet, verwerken van verlies, scheiding of een
andere ingrijpende gebeurtenis • Problemen met/ vragen over de opvoeding van uw kind(eren) •
Moeite met nee-zeggen en opkomen voor u zelf • Moeite met het herkennen en uiten van uw eigen
behoeften, wensen en grenzen Psychologische behandeling bij Visie Psychologiepraktijk: In de
gesprekken met de cliënt, vindt behandelend psycholoog drs. N.C.M. Mulders, het belangrijk om
voor de cliënt open te staan, te luisteren en de cliënt te begeleiden om zijn problemen op een goede
manier aan te pakken. Een goede klik met elkaar is de basis om samen aan het werk te gaan. Er zijn
verschillende benaderingen mogelijk. Afhankelijk van wat past bij de cliënt als persoon en de
problematiek die speelt, wordt tijdens de gesprekken gebruik gemaakt van de volgende
therapievormen: • Cognitieve gedragstherapie (CGT) • Oplossingsgerichte therapie • Mindfulness
based cognitive therapy (MBCT) • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)


4. Samenstelling van de praktijk


Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Aan mijn praktijk is de volgende zorgverlenende medewerker verbonden: Mw. Drs. N.C.M. (Bertien)
Mulders is praktijkhouder van Visie Psychologiepraktijk, GZ-psycholoog BIG en enige
regiebehandelaar binnen deze eenmans-Psychologiepraktijk. BIG-registratie van mw. N.C.M.

(Bertien) Mulders: 19050101025


5. Professioneel netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:


Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep 


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):


Huisartsen, POH-GGZ, collega psychologen en -psychotherapeuten en GGZ-instellingen in de wijk Reeshof te Tilburg en andere wijken in Tilburg en omgeving.


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:


Ik maak gebruik van overleg met genoemde huisartsen voor doorverwijzing van cliënten van de
huisarts naar mijn praktijk (GB GGZ) of naar andere zorgverleners binnen de GB GGZ of S GGZ. Ook
vindt er overleg tussen mij en de huisarts van de cliënt plaats over medicatie voor de cliënt. Bij
afschaling maak ik gebruik van overleg met de betrokken huisarts van de cliënt en/of met de POHGGZer
die bij deze huisarts in de praktijk aanwezig is, over doorverwijzing van mij naar de POHGGZer,
indien er bij een cliënt wel sprake is van problematiek, maar waarbij geen DSM-IV stoornis
aanwezig is. Bij opschaling maak ik gebruik van overleg met de betrokken huisarts van de cliënt voor
doorverwijzing voor nadere diagnostiek en/of behandeling naar S GGZ instellingen in Tilburg en omgeving. 


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):


Cliënten die bij Visie Psychologiepraktijk in behandeling komen, worden door mij geïnformeerd dat
zij bij crises gedurende avond/nacht/weekend terecht kunnen bij de huisartsenpost en de
spoedeisende eerste hulp. De huisartsenpost en de spoedeisende eerste hulp, kunnen indien nodig,
de GGZ-Crisisdienst inschakelen. De verwijzing tijdens kantooruren van een cliënt in crisis naar de
ggz-crisisdienst, verloopt via de huisarts van de cliënt. Ik heb in geval van crises van een cliënt tijdens
kantooruren, wel contact met de huisarts zodat de huisarts op de hoogte is van de stand van zaken
wat betreft mijn psychologische behandeling en het functioneren van de cliënt.


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?


Nee, omdat: Nee, omdat de verwijzing van een cliënt naar de ggz-crisisdienst tijdens kantooruren via
de huisarts van de cliënt verloopt. Ik heb in geval van crises van een cliënt tijdens kantooruren, wel
contact met de huisarts zodat de huisarts op de hoogte is van de stand van zaken wat betreft mijn
psychologische behandeling en functioneren van de cliënt. De cliënt wordt door mij geïnformeerd
dat in de avond, nacht en weekend de HAP bezocht kan worden in geval van crisis, nadat telefonisch
een afspraak is gemaakt door de cliënt zelf. Ook voor bezoek van de SEH is het belangrijk dat de
cliënt, indien mogelijk, eerst een telefonische afspraak maakt.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg


Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Delta Loyd, Ohra, VGZ, IZZ, IZA, TRIAS,
Zorgverzekeringen die vallen onder Achmea Divisie Zorg & Gezondheid, Zorgverzekeringen die vallen
onder Multizorg, Zorgverzekeringen die vallen onder Menzis, De Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Op mijn website http://www.visiepraktijk.nl staat de volgende
tekst bij het onderdeel vergoeding: Wie betaalt de rekening? VISIE Psychologiepraktijk heeft met
(bijna) alle zorgverzekeraars een contract en declareert rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
Informeert u voor de zekerheid voor aanvang van de gesprekken bij VISIE Psychologiepraktijk of uw
zorgverzekeraar uw behandeling door Visie Psychologiepraktijk vergoedt.


7. Behandeltarieven:


Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.visiepraktijk.nl onderdeel: Vergoeding en onderdeel: afmelding


8. Kwaliteitswaarborg


Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/


9. Klachten- en geschillenregeling


9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):


Mijn clienten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij: drs. N.C.M. (Bertien)
Mulders, of bij de LVVP: https://www.lvvp.info/ Nieuwe klachtenregeling LVVP per 1-1-2017 Met
ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De bovenstaande
klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Clienten
Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen.
Link naar website: https://www.lvvp.info/


9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij


Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Mijn clienten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Mijn beroepsvereniging
de LVVP: De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz) wordt vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd. De wet is bedoeld om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de
Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Tussen 1 januari en 1 juli
2016 is een aantal verplichtingen in werking getreden, die met name te maken hebben met het
onderdeel ‘kwaliteit’. Aan de vereisten voor de behandeling van klachten en geschillen hoeft pas per
1 januari 2017 voldaan te worden. De LVVP is bezig haar leden hierop voor te bereiden. Lees hier ook
de informatiefolder van de overheid. En onder deze link komt u bij beknopte informatie van de VvAA
uit.
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.lvvp.info/


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij


Namen vervangende behandelaren: aangegeven namen via mijn voicemail van collega-psychologen en POH-GGZ , werkzaam bij de verschillende huisartsen waar ik mee samen werk. 


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling


Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.visiepraktijk.nl , onderdeel: homepagina en
onderdeel: aanmelden. De wachtlijst voor nieuwe cliënten van Visie Psychologiepraktijk vanaf
aanmelding tot intake is maximaal 4 weken. Vanaf de intake tot de start van de behandeling is er
geen wachtlijst. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.visiepraktijk.nl , onderdeel:
homepagina en onderdeel: aanmelden. De wachtlijst voor nieuwe cliënten van Visie
Psychologiepraktijk vanaf aanmelding tot intake is maximaal 4 weken. Vanaf de intake tot de start
van de behandeling is er geen wachtlijst.


12. Aanmelding en intake


12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmeldprocedure staat vermeld op mijn website: www.visiepraktijk.nl, bij het onderdeel:
aanmelden: De aanmeldprocedure: Indien u zich wilt aanmelden voor psychologische behandeling bij
Visie Psychologiepraktijk (B GGZ), dan is het belangrijk om: 1. Eerst een doorverwijzingsbrief te
vragen aan uw huisarts, waarin uw problematiek wordt vermeld. 2. Vervolgens onderstaand
aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen. 3. Zodra het ingevulde
aanmeldformulier is ontvangen, zal dezelfde week contact met u opgenomen worden door Bertien
Mulders, GZ-psycholoog BIG, om een afspraak voor een 1e gesprek in te plannen. Indien u zich wilt
aanmelden voor coaching, dan is het belangrijk om: 1. eerst te overleggen met uw werkgever of (een
deel van) de kosten door uw werkgever vergoed kunnen worden (zie vergoeding). 2. Vervolgens
onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen. 3. Zodra het ingevulde
aanmeldformulier is ontvangen, zal dezelfde week contact met u opgenomen worden door Bertien
Mulders, GZ-psycholoog BIG, om een afspraak voor een 1e gesprek in te plannen. Alle psychologische
behandelingen en coachingsgesprekken worden door Bertien Mulders uitgevoerd. Voor alle
praktische en inhoudelijke vragen over uw psychologische behandeling of coachingsgesprekken kunt
u bij haar terecht. U kunt Bertien Mulders bereiken, telefonisch via: 06-27144497 en via het het
contactformulier op deze website.


12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja


13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door


Naam: drs.N.C.M. (Bertien) Mulders, GZ-psycholoog BIG, kwalificatie: 9401 GZ-psycholoog 1e lijn
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog BIG
Gespecialiseerde ggz:
Geen


13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:


Ja, indien nader onderzoek gewenst is, wordt na toestemming van de client, in overleg tussen de
betrokken huisarts en mij, door de huisarts doorverwezen naar een instelling voor S GGZ.


14. Behandeling


14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door


Naam: drs. N.C.M. (Bertien) Mulders, GB GGZ, kwalificatie: 9401 GZ-psycholoog 1e lijn
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog BIG
Gespecialiseerde ggz:
Geen


14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is


Naam: drs. N.C.M. (Bertien) Mulders, GB GGZ, kwalificatie: 9401 GZ-psycholoog BIG

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog BIG
Gespecialiseerde ggz:
Geen


14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling
(naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja


14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja


14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt
:


Communicatie over uw behandeling: Als uw behandelend psycholoog draag ik zorg voor een goede
communicatie met u als cliënt en –indien van toepassing en met uw toestemming- uw naasten, over
het beloop van uw behandeling. Als u door uw huisarts doorverwezen bent naar mijn praktijk en u
belt voor informatie, dan sta ik u te woord en geef antwoord op uw vragen. Indien u bij mij wilt
starten met psychologische gesprekken, vraag ik u om eerst het aanmeldformulier via de website:
www.visiepraktijk.nl in te vullen, zodat ik al uw gegevens bij de hand heb, als ik met u een afspraak
maak voor een 1e gesprek. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, neem ik telefonisch
contact met u op om een afspraak met u in te plannen voor een 1e gesprek op de praktijk. Aan het
einde van het 1e gesprek wordt u geïnformeerd over de intake-vragenlijst die u thuis kunt invullen en
de klachtenlijst (ROM) die u online kunt invullen. Beide vragenlijsten worden tijdens het 2e gesprek
met u besproken. De twee eerste geprekken, vormen samen met de ingevulde vragenlijsten, de basis
voor het opstellen van uw behandelplan. Uw behandeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die
hiervoor zijn beschreven in uw behandelplan.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):


De voortgang van uw behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: na het intakegesprek
wordt een beginmeting gedaan van uw klachten door middel van afname van een online vragenlijst
(ROM). Vervolgens wordt er door mij een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken. Als u
toestemming geeft om dit behandelplan uit te voeren, start de behandelfase van uw
behandeltraject. De regelingen, wetten en praktische zaken die van belang zijn voor een goed
verloop van de behandeling, zullen ook met u besproken worden. Ik evalueer 1 x per maand met u
(en eventueel uw naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. De
behandeling vindt 1 x per week plaats en aan het einde van het behandeltraject zullen de
behandelresultaten worden gemeten door afname van dezelfde klachtenlijst (ROM). Indien het
behandeldoel gehaald is, zal de behandeling worden afgerond. Indien er nog klachten zijn die
verdere behandeling verdienen, zal besproken worden welke vervolgbehandeling gewenst is. Na
beëindiging van de behandeling, zal indien u hiermee instemt, een eindbericht aan uw huisarts
worden gestuurd.


14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):


Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl


14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:


1 x per maand Zie website: www.visiepraktijk.nl, onderdeel praktijkinformatie


14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:


Uw tevredenheid over uw behandeling meet ik aan het einde van uw behandeling door afname van
een cliënttevredenheidstest. De uitslag hiervan zal met u besproken worden. Indien het
behandeldoel gehaald is, zal de behandeling worden afgerond. Indien er nog klachten zijn die
verdere behandeling verdienen, zal besproken worden welke vervolgbehandeling gewenst is.


15. Afsluiting/nazorg


15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:

Ja


15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:

Ja


15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patientgegevens


16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja


16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja


16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:

Ja


III. Ondertekening


Naam: mw. Drs. N.C.M. (Bertien) Mulders
Plaats: Tilburg
Datum: 17-12-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:

Ja