Vergoeding

U bent op grond van uw klachten doorverwezen naar VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen (stoornissen of aandoeningen volgens de DSM-V, het psychodiagnostisch handboek). Ik zal eerst een intake-gesprek met u voeren. Wordt er tijdens het intake-gesprek duidelijk dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijs ik u terug naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die uw huisarts met de POH-GGZ kan bieden, voldoende.

HET ZORGPRESTATIEMODEL: Sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet vanaf 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

En zowel voor u als cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een behandeltraject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.


Wat is er veranderd er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. 


Wat is zorgvraagtypering? 

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.


Mag u de behandeling zelf betalen?

Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wel een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen. De behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen het afgesproken omzetplafond. Is het omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u dus niet in behandeling nemen.

Optie 2: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. De behandelaar declareert een zgn overig zorproduct (ovp) en stuurt de factuur rechtstreeks naar u.


Tarieven voor consulten die buiten de vergoeding door uw zorgverzekeraar vallen: overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg (het OZP-tarief)  

Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen worden helaas niet meer vergoed. 

  • Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per consult.  (45 minuten contact, 15 minuten verwerking)
  • Voor relatietherapie is dat 45,00 per partner (45 minuten contact, 15 minuten verwerking). 
  • Voor een telefonisch- of emailconsult wordt een bedrag van 22,50 in rekening gebracht.


Als u meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt, dat u toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan ik, als uw behandelaar, switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ik zal u daarvan op de hoogte stellen.


NB: Meldt u zich tijdig af als een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Bent u plotseling verhinderd? Zegt u de gemaakte afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af via het afmeldformulier op de website.
Meldt u zich niet of te laat af, dan zal u de zitting zelf moeten betalen (€ 85,- per sessie van drie kwartier).


Verplicht eigen risico voor volwassenen

Vergoeding van behandeling door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u als volwassene eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico minimaal € 385 per volwassene. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


ROM:

Vanaf 2014 is het verplicht om bij een aantal cliënten vragenlijsten af te nemen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt hieraan mee te werken. Het is wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie verzameld worden. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u een speciale privacy verklaring invullen waarin u aangeeft dat u dat niet wilt.


Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ik adviseer u om te overleggen met uw werkgever om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. U kunt ook zonder overleg met uw werkgever, u zelf aanmelden voor coaching. Echter, dan dient u de kosten volledig zelf te betalen (€ 90,- voor een gesprek van 45 minuten).


Zorg dat u goed weet waar u aan toe bent. Overlegt u bij twijfel met mij en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!