Vergoeding

U bent op grond van uw klachten doorverwezen naar VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen (stoornissen of aandoeningen volgens de DSM-V, het psychodiagnostisch handboek). Ik zal eerst een intake-gesprek met u voeren. Wordt er tijdens het intake-gesprek duidelijk dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijs ik u terug naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die uw huisarts met de POH-GGZ kan bieden, voldoende.

Let op! Vanaf januari 2022 gaat het vergoedingenstelsel van uw zorg veranderen. Houdt er rekening mee dat als uw behandeling start eind 2021 en doorloopt in 2022 u zowel voor 2021 als voor 2022 uw eigen risico dient te betalen.  

HET ZORGPRESTATIEMODEL: wat verandert er voor u als cliënt?

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina. Deze pagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt pas aan het einde van een behandeltraject een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.


Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor u als cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een behandeltraject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.


Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.


Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?


Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.


Wat gebeurt er met uw eigen risico vanaf 1 januari 2022?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1 

 • Start behandeling: 1 november 2020
 • Einde behandeling: 31 oktober 2021
 • Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

 

Voorbeeld 2

 • Start behandeling: 1 mei 2021
 • Einde behandeling: 12 februari 2022
 • Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.


Wat is zorgvraagtypering? 

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Mag u de behandeling zelf betalen?

Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wel een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen. De behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen het afgesproken omzetplafond. Is het omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u dus niet in behandeling nemen.

Optie 2: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. De behandelaar declareert een zgn overig zorproduct (ovp) en stuurt de factuur rechtstreeks naar u.


Kosten en vergoeding tot eind 2021:

Er is veel veranderd in de zorg. Vanaf 2014 valt de zorg in mijn praktijk onder de Basis GGZ, afgekort: B GGZ. Dat betekent dat wanneer er sprake is van een DSM-V classificatie het behandeltraject vergoed wordt. Let u echter op het eigen risico van minimaal 385 euro voor volwassenen in 2021. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor het eerste consult, maar dient niet ouder te zijn dan 3 maanden.

Op basis van uw individuele zorgvraagzwaarte zijn er 4 trajecten waarin de zorg  kan plaatsvinden. Dit worden prestatiecodes genoemd: Basis GGZ kort (BK), Basis GGZ middel (BM) en Basis GGZ intensief (BI) en het onvolledige behandeltraject. Dit traject wordt ingezet wanneer na twee gesprekken blijkt dat uw problematiek te zwaar of te licht is voor de basis GGZ en verwijzing naar POH of specialistische GGZ nodig is. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt na de intake in onderling overleg voor een prestatietraject gekozen. Bij een traject worden behalve de gesprekken ook de intake, de rapportagetijd en telefonisch- en emailcontact meegerekend.

De maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Conform de richtlijnen van de NZA dient het hele prestatietraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als u de behandeling afbreekt.


Als uw zorgverzekeraar de rekening betaalt (tot eind 2021)

VISIE Psychologiepraktijk heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een contract en declareert rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Informeert u  voor de zekerheid voor aanvang van de gesprekken bij VISIE Psychologiepraktijk of uw zorgverzekeraar uw behandeling door Visie Psychologiepraktijk vergoedt.

 • Onvolledig behandeltraject: maximaal 2 consulten: € 219,53
 • Kort behandeltraject: 3 tot 5 consulten: € 504,71
 • Middellang behandeltraject: 6 - 8 consulten: € 856,34
 • Intensief behandeltraject: 9 - 12 consulten: € 1373,34


Tarieven voor consulten die buiten de vergoeding door uw zorgverzekeraar vallen: overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg (het OZP-tarief)  

Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen worden helaas niet meer vergoed. 

 • Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per consult.  (45 minuten contact, 15 minuten verwerking)
 • Voor relatietherapie is dat 45,00 per partner (45 minuten contact, 15 minuten verwerking). 
 • Voor een telefonisch- of emailconsult wordt een bedrag van 22,50 in rekening gebracht.


Als u meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt, dat u toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan ik, als uw behandelaar, switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ik zal u daarvan op de hoogte stellen.


NB: Meldt u zich tijdig af als een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Bent u plotseling verhinderd? Zegt u de gemaakte afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af via het afmeldformulier op de website.
Meldt u zich niet of te laat af, dan zal u de zitting zelf moeten betalen (€ 85,- per sessie van drie kwartier).


Verplicht eigen risico voor volwassenen

Vergoeding van behandeling door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u als volwassene eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico minimaal € 385 per volwassene. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


ROM:

Vanaf 2014 is het verplicht om bij een aantal cliënten vragenlijsten af te nemen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt hieraan mee te werken. Het is wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie verzameld worden. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u een speciale privacy verklaring invullen waarin u aangeeft dat u dat niet wilt.


Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ik adviseer u om te overleggen met uw werkgever om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. U kunt ook zonder overleg met uw werkgever, u zelf aanmelden voor coaching. Echter, dan dient u de kosten volledig zelf te betalen (€ 90,- voor een gesprek van 45 minuten).


Zorg dat u goed weet waar u aan toe bent. Overlegt u bij twijfel met mij en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!